PROJEKTAS DAUMANTAS

VLADAS DAUMANTAS – DZIMIDAVIČIUS (1885 – 1977)

VLADAS DAUMANTAS – DZIMIDAVIČIUSGimė Kražiuose, Rusijos imperija, 1911 m. baigė Kauno Kunigų seminariją, 1916 m. baigė istoriją ir meno istoriją Friburgo universitete Šveicarijoje. Pirmo Pasaulinio karo metu tenai ir įsitraukė I politinę veiklą: dalyvavo Lozanos (1916 m. 1918 m.), Berno (1916 m. 1917 m.) ir Hagos (1916 m.) konferencijose.

1917 sausio 31 d. surengė Pasaulinę Lietuvos dieną. Buvo Nukentėjusiųjų nuo karo šalpos komiteto ir Lietuvos Informacinio biuro Lozanoje narys. Lozanos lietuvių konferencijos įgaliotas kūrė Lietuvos valstybinę simboliką ( Vytį, tautinę vėliavą, atvirukus, pašto ženklus) ir ją populiarino. Sudarė lietuvišką Lietuvos žemėlapį („Carte de la Lituanie“) su Lietuvos istorinėmis sienomis, išleistą 1918 m. pradžioje Berne. Nuo 1919 sausio 10d. Lietuvos respublikos įgaliotas atstovas Šveicarijoje.

Po 1922m. iš politinės veiklos pasitraukė, grįžęs dirbo Kauno apygardos teismo prisiekusiuoju vertėju, mokėjo apie 20 kalbų. Gyveno Kaune, K. Donelaičio gatvėje nr. 31 (dabar – nr. 67), keturių kambarių bute, kuris vis labiau priminė muziejų su taikomosios ir vaizduojamosios dailės, filatelijos, numizmatikos, spaudinių kolekcijomis. Kolekcionavo meno kūrinius, kaupė biblioteką, buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys. 1944 m. liepos mėnesį pasitraukė į Vakarus, vertingiausias kolekcijos retenybes pasiėmė su savimi, nuo 1951 m. gyveno JAV.

Dalį jo kolekcijos saugo Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, kita dalis išblaškyta. V. Daumantui mirus, kolekcija išparduota. Jo knygų ir paveikslų yra K. Varnelio namuose – muziejuje Vilniuje.

PROJEKTAS DAUMANTAS

Daumanto žemelapio viršelis2015 m. rudenį projekto DAUMANTAS, pradžia. Šiuo projektu siekiama paminėti ir įamžinti diplomato, politinio veikėjo ir žymaus kolekcionieriaus darbus ir atminimą.

Vienas is nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, V.Daumantas buvo iš Europos veikęs ir į Europą orentuotas politikas, todėl, Lietuvai pasirinkus tautinės valstybės politinės krypties kelią, buvo priverstas iš politinės veiklos atsistatydinti. Toliau jau žinomas tik kaip meno kolekcionierius ir knygų mylėtojas, jis vis tiek, lietuvišką kultūrą matė ir įsivaizdavo tik bendrame Europos ir pasaulio kontekste. Kadangi Lietuva dabar į Europą grįžus, pats laikas prisiminti ir tuos, kurie stovėjo šio proceso ištakose!

Bendradarbiaujant su Šveicarijos Lietuvių draugija yra planuojama sukurti, pritvirtinti ir iškilmingai atidengti V.Daumantui skirtą memorialinę lentą ant paskutinio jo gyvento Kaune adreso namo fasado Donelaičio gatvėje.

2017 metais, minint 40-tas V.Daumanto mirties metines, planuojame surengti parodą A.Žmuidzinavičiaus namo muziejaus parodinėse erdvėse gyvai istorijai parodyti: norisi pademonstruoti, kokią įtaką jo palikimas, pasaulėžiūra, pati istorinė atmosfera augant yra turėjusi ir turi dabar sekančioms, po to atėjusioms kartoms… Kaip istorija išlieka gyva, kai gyvena toliau kitų kartų atminty, darbuose, pasaulio matyme.

2018 m., Lietuvos Nepriklausomybės 100 metu jubiliejaus metais, paskatinti, motyvuoti ir visokeriopai padėti M.K.Čiurlionio muziejuj padaryti parodą (su išsamiu katalogu, žinoma) iš V.Daumanto kolekcijų eksponatų, saugomų muziejaus fondų padaliniuose.

Visą šį trimetį projekto DAUMANTAS įgyvendimo procesą taip pat yra norima užfiksuoti dokumentinėje juostoje, kad ją dar 2018 m pabaigoje būtų galima pasiūlyti Lietuvos tv kultūriniam kanalui ir, pridejus angliskus titrus, Stichting Gaiva Paprastoji Olandijoje šia dokumentine juosta taip pat galėtų naudoti kaip informaciją apie savo veiklą ir apie Lietuvą, prisistatydama galimiems bendradarbiavimo partneriams.

V.Daumanto butas Šveicarijoje

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016