Žmogus gyvenime ir paskui. III dalis

Ir paskutinis pasaulis, apie kurį verta kalbėti, šeštasis, turi pilkai juoda spalvą ir labiausiai atitinka tai, ką vadiname pragaru. Ten keliauja su velniu sutartį sudarę, įvairūs laiku nesusigaudę žiopliai, pagauti ant žodžio ar darbo, kurie, pagal juos, vis tiek nieko nereiškė… Taip pat čia yra tie, kurie kovojo prieš žmonių tikėjimą reinkarnacija – abromistinių religijų veikėjai. Iš tų religijų ten nėra tik šventųjų ir pateptųjų… Bendrai, po mirties egzistuoja tik vienas tikėjimas, ir visos religijos pasimato kaip apgavystė. Ir tas tikėjimas yra toks akivaizdžiai teisingas, kad yra tiesiog žinojimas – vedizmas, vedanje, vedavesticizmas…

Čia susirenka ir alkoholikai, narkomanai ar kitaip įjunkę, nes žmonių pomirtiniame pasaulyje šių medžiagų nėra, o čia yra (o įjunkimas po mirties niekur nedingta, jo reikia atsisakyti gyvenant). Iš pragaro galima ištrūkti, jei sutikti gimti gyvūnu ar moraliniu iškrypėliu, nešančiu žmonijai griovimo programas. Demonai juos tada kontroliuoja jau ne tik pragare… Čia laikosi ir vampyrai, nes jie gąsdina žmones, kad jie bijotų mirusių protėvių ir su jais nebendrautų.

Pragaras jau perėmęs Klajojančių neramių dvasių ir Gyvūnų pomirtinius pasaulius pilnai, Žmonių pomirtiniame pasaulyje įsibrovę dalinai, ir pavojingai artėja prie Milžinų ir Dievų – kas pasakys, kokie baisumai rasis, kai jie ir į ten prasibraus… Ne tik su įjunkimais reikia susitvarkyti dar gyvenant, tas pats ir su atneštom ir įgyvendinamom moralinės degradacijos programom. Pvz. naujausias vyro variantas Vakarų pasaulyje dabar yra …moteris. Taip skelbiama ir propaguojama. Ji turi turėti visas vyro savybes ir netgi pasiekti rezultatų, geresnių, nei vyrai pasiekia. O naujas vyro variantas yra travestitas su makijažu, lakuotais nagais ir pan. Moteriškesnis už gražiausias moteris. Arba dar geriau – transgenderis – bestuburis kaip moliuskas, bet turi pasirūpinti įsioperuoti sau moteriškas formas.

Seniau visiems buvo aišku: kas sugeba rūpintis kitais, pasitenkinti antra vieta, likti šešėlyje, padėdamas kitiems,  tas ir yra geriausiai tinkamas vadovauti ir valdyti. O kas vadovauti veržiasi ir nenori nieko kito, tas yra vejamas savo kompleksų, galvoja tik, kaip kompensuoti sau ir save, lobs, meluos, apgaudinės, varžysis su kitais smulkmenose – žodžiu, toksai netinka ne tik vadovauti, jis netinka niekur… Kol vyrai neturėjo kompleksų, rūpinosi savo moterimis, šeimomis, gimine, tai jie gerai rūpinosi ir bendruomene, armija ar valstybe… Paskui kažkokiu momentu tikrai, geresnėmis kandidatėmis į vadovus buvo moterys, nes jos dar mokėjo nesavanaudiškai rūpintis kitais. Bet prasidėjo kova už moterų teises, ir jas nuo tų savybių oficialiai išvadavo. Ir toliau feminizmas atsidūrė kryžkelėje: arba likti moterims savimi ir stengtis, kad moteriškas pasaulio matymas, sąmonė, vertybės, gyvenimo pasaulyje būdas sustiprėtų, išaugtų kaip reiškinys tiek, jog taptų lygiaverčiai vertingas vyriškajam, arba brautis į vyrų pasaulį, žaisti ir stengtis įsigalėti pagal vyrų taisykles, tapti už juos akivaizdžiai geresnėm ir todėl, pagaliau, būti  jų pripažintom ir įvertintom.

Kadangi tuo momentu feminizmo ideologiją rašė ir įtakojo lesbietės (S.Sontag, pvz), tai jos neturėjo jokio intereso būti moterimis, jas domino tik nukonkuruoti vyrus. Tai sutapo ir su ekonominiais valstybių poreikiais – vyrus kapitalizmas išnaudojo jau pilnutinai, dabar reikėjo moteris paversti darbiniu resursu, ištraukti iš namų, iš šeimų ir įkinkyti į fabrikus ar gamyklas. Būti moterim ir motina buvo paskelbta velėdžiavimu ir gėda – konkuravimas su vyrais profesiniame lygyje ir karjeroje tapo oficialia ideologija, kurios tikslai jau lyg ir pasiekti, dabar teliko damušti vyrus galutinai, kad jie arba išnyktų visiškai, arba taptų nevaisingom moterimis… Nes dabar jau reikia paimti ir pinigus, kuriuos gali atnešti dirbtinis žmonių vaisinimas ir dauginimas – kiek galima leisti vaikų gaminimą už gyką?! – Rinka turi augti ir plėstis, ir, kai Muskas užkariaus mėnulį, žemėje turi būti išnaudotos jau visiškai visos pinigų išgavimo galimybės!

Jonas Gervė visada akcentavo žmonijos vienybės poreikį. Kažkada gal yra buvę kitaip, bet katastrofos pasekmių ir okupacijos sąlygomis, žmonija gali išgyventi tik susivienijus.  Dar visai neseniai ji vieninga ir buvo – protėvių gerbimo tradicijoje, bendruomeniniu egzistavimu, žemės pripažinime šventa – visi, kas yra žmonės, visi šitai turi savo genetinėje atmintyje. O kas neturi – ivan, nepomniasščy rodstva (ivanai, hansai at johanai, savo kilmės nežinantys) – tie ne žmonės. J. Gervė įvardijo įvairių konkrečių ne žmonių rūšių, neskaitant visai žemei bendros “slopinimo sistemos” – blogio, neturinčio formos, vadinamo medūzomis – ne tik mimikruojančio pagal žmones, bet jau ir tiek įsitvirtinusio  žmonių viduje ir sunaikinusio jų struktūras tokiu mastu, kad žmonija yra mirštanti. Mini jis ir kokius tai “kumpalenus, visur kišančius savo struktūras, į daiktus, gyvūnus ir žmones”.

Vokiečių kalboje yra toks žodis “kumpel” reiškiantis “mate”(angliškai), comunar, komrad, bendrovės narį, tovariščių – kuris kilęs nuo rusiško žodžio “prekė”- komercijos kompanijų, pirklių mentaliteto terpė, kai visa kas yra pelno šaltinis, o kiekvienas – vartotojas… Kaip nebūtų keista, bet iš šitos terpės kilo trockizmas, visokios komunistinės, iliuzinės bendrybinės idėjos, finansuotos nuo pat pradžių kapitalistų, kaip ir Trockis buvo remiamas Wall Street finansistų ir bankininkų.  Apie slaptas ložes ir masonus jau net nešnekant. Sukurta ir egzistuoja milžiniška sistema – bedvasė, sudaryta iš sudraskytų, ištasytų į visas puses, sąmonės/proto struktūrų, iš kurių surinkta didžiulis kiekis asabų – nebe žmonių – kurias sumanyta galiausiai paversti nei tai angelais, nei tai archangelais, ar dar kažkuo. Kiekvienas stebimas – ir čia ne religiniai dalykai, nors todėl komunizmas ir turi tiek bendro su religija, abu yra gana naujas reiškinys, o čia žinoma iš seno – virš kiekvieno iš mūsų kažkas kabo -“saugo ir veda” kaip sakoma. Gal vis koks dvasios gabaliukas pasimes ir bus galima jį priglobti…

Toliau, tiek atlantai, tiek hiperboriečiai J. Gervės įvardijami kaip ne žmonės – sausi, negyvi proto robotai. Jei kumpalenai/turgininkai dvasios neturi, tai hiperborėjiečiai, techniką vystantys vis tolyn ir bet kokia kaina, dvasios struktūras žmoguje, kiek jų dar turėta, perstruktūruoja ir sunaudoja proto galios kūrimui. Aukštyn mums nereikia, veržkimės tik pirmyn! Ir tas “pirmyn” – ne laiko tėkmėje, ne į ateitį, bet erdvės plokštumoje – skuba, bet niekur nenueina – ateities kaip nėra, taip nėra, ir tikras pasikeitimas tokiu būdu niekada ir neateis. Jie užsiėmę bedvasių protinių struktūrų naudos propagavimu, kad tik kuo daugiau žmonių laisvanoriškai dvasios ne tik atsisakytų, bet apie ją pamirštų. Su tokia publika vienybės nereikia – vienybės žmonijos kaina nereikia!

Pirmiausia mums reikalinga dvasia, o jos per bedvasius procesus neatstatyti. 1998 matais J. Gervė  įvardijo penkis dvasios organizacijos lygius, o dvasia ir protas žmoguje turi būti sąntykiu 1:1. Tik tokiu būdu šitą pasaulį žmogus galės valdyti teisingai.Jei žmoguje visas valdymas atiduotas protui, tai jis jau praktiškai tapęs hiperborėjiečiu. Dabartinis bedvasis pasaulis, kuriame gyvename, ir yra hiperborėjiečių visuotinio įsigalėjimo rezultatas. Jie šitą pasaulį valdyti ruošėsi jau iš seno: padalinti jį į gyvus ir mirusius. Kur struktūros būtų kietos, nekintančios ir evoliucinių galimybių žmonijai ir pasauliui neliktų. Gryniausias racionalizmas: mokslininkas, pvz, kuris teigia, jog “dvasia – tai elektromagnetinis laukas” ir ją jis “į junginės savo nuožiūra”. Įjungs tiems, kuriems matys reikalinga… O toliau paliks šitą mirštančią išsemtų galimybių planetą likimo valiai ir keliaus į kitas… Ar reikia stebėtis, kad mūsų planeta karantine?!

Tie, kas turim daug proto ir mažai dvasios, teks dirbti, kad abejų būtų po lygiai – tada šiame procese proto vystymasis turėtų įgauti naują postūmį, ir dvasios procentas irgi turėtų išaugti, juo sekdamas…

(bus daugiau)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016